ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΙΚΟ - ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ  -  ΕΛΕΝΗ ΖΩΤΟΥ - zotouakinita.gr
ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΙΚΟ - ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ  -  ΕΛΕΝΗ ΖΩΤΟΥ - zotouakinita.gr
Greek English
 
Home | Site map
ΕΛΕΝΗ ΖΩΤΟΥ

 

 

 

Συνεργάτες
 
Συνδρομή δικηγόρου κατά τη σύναψη ενός συμβολαίου ή μιας μίσθωσης. Είναι απαραίτητη και γιατί;
 
Κατά τη σύναψη ενός συμβολαίου αγοραπωλησίας και όχι μόνο, δεν είναι λίγες οι φορές όπου προβληματίζονται οι αντισυμβαλλόμενοι τόσο για το αν πρέπει ή όχι να αναθέσουν τον έλεγχο των τίτλων (συμβόλαια προγενέστερα) όσο και του προσχεδίου του συμβολαίου σε δικηγόρο. Δεδομένης της οικονομικής κρίσης και του ανάλογου κόστους των ενεργειών αυτών, ο προβληματισμός των αντισυμβαλλομένων, τόσο από τη μεριά του αγοραστή όσο και του πωλητή, γίνεται ακόμα πιο έντονος.
Αξίζει όμως να εξετάσουμε έστω και διεξοδικά το «γιατί πρέπει να βάλω δικηγόρο στο συμβόλαιο;»
 
Ως γνωστόν ο ρόλος του Δικηγόρου κατά την σύνταξη και υπογραφή των συμβολαίων συνίσταται: α) Στον εκτενή έλεγχο των τίτλων κυριότητας του ακινήτου, τόσο των παρόντων όσο και των προγενέστερων χρονικά τίτλων στο οικείο Υποθηκοφυλακείο και Κτηματολογικό γραφείο του τόπου όπου ευρίσκεται το υπό αγοραπωλησία ακίνητο β) Στον εκτενή έλεγχο της εμπράγματης κατάστασης του ακινήτου (αν παραμένει δηλαδή υπό την κυριότητα του φερόμενου ως ιδιοκτήτη ή αν έχει μεταβιβαστεί καθώς και τυχόν εμπραγμάτων βαρών (προσημείωση υποθήκης, υποθήκη), κατάσχεσης ή διεκδίκησης γ) Στον συνεπικουρούμενο έλεγχο από πολιτικούς μηχανικούς της πολεοδομικής υπόστασης του ακινήτου δ) Στον έλεγχο της μορφής κα διατύπωσης του νόμιμου τίτλου που άπτεται της δικαιοπραξίας, ήτοι του συμβολαιογραφικού εγγράφου και την διαφύλαξη των εννόμων συμφερόντων του εντολέα του από τυχόν παραλείψεις ή από την ύπαρξη σημείων επισφαλών για τα συμφέροντα του (αίρεσης, προθεσμίας κ.λ.π.) ε) Στην άμεση μεταγραφή του συμβολαίου στο οικείο Υποθηκοφυλακείο και Κτηματολογικό γραφείο, ολοκληρώνοντας με αυτό τον τρόπο την μεταβίβαση κυριότητας του ακινήτου. Με τις παραπάνω απαραίτητες ενέργειες, διασφαλίζονται τόσο τα νόμιμα συμφέροντα των αντισυμβαλλομένων όσο και η αναγκαία και συνάμα επιβεβλημένη ασφάλεια των συναλλαγών, η δε νόμιμη αμοιβή των παρισταμένων Δικηγόρων στα συμβόλαια είναι αναλογική της αξίας του ακινήτου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ. 3194/2013 (Κώδικα περί Δικηγόρων). Ιδιαίτερα δε σε περιπτώσεις μίσθωσης και κυρίως επαγγελματικής –όπου τα ποσά και τα δικαιώματα αμφότερων των μερών που διακυβεύονται είναι πολλά και σημαντικά- είναι εξ ίσου σημαντική η συνδρομή του δικηγόρου σε ότι αφορά τόσο τη σύνταξη του συμφωνητικού μίσθωσης όσο και στη εν γένει συμβουλευτική αρωγή του εντολέα του.
Αξίζει έτι να σημειωθεί ότι βάσει νόμου ότι οι πολίτες δεν έχουν τη νόμιμη δυνατότητα προς έρευνα στα οικεία υποθηκοφυλακεία και Κτηματολογικά γραφεία, η δε παράβαση των παραπάνω συνιστά αντιποίηση αρχής και τιμωρείται από τον νόμο (αρ. 175 παρ.1 & 2 Ποινικού Κώδικα).
Από μια απλή επισκόπηση των παραπάνω, καθίσταται σαφές ότι ο κίνδυνος σε μια δικαιοπραξία (αγορά-πώληση-σύσταση οριζοντίου ιδιοκτησίας, μίσθωση αστική & επαγγελματική κ.ο.κ.) χωρίς τη συνδρομή δικηγόρου καθιστά τη συναλλαγή επισφαλή σε νομικά ελαττώματα τα οποία ελλοχεύον περισσότερους κινδύνους για τη ασφάλεια των συναλλαγών, όπως αναφέραμε παραπάνω. Αντιθέτως, η συνδρομή δικηγόρου κατά τη σύναψη ενός συμβολαίου και κατά τις προπαρασκευαστικές ενέργειες αυτού, διασφαλίζει κατά το μέγιστο δυνατό τη αποσόβηση των ως άνω κινδύνων, το κέρδος του οποίου είναι κατά πολύ μεγαλύτερο από μια ενδεχόμενη απώλεια δικαιωμάτων και καταβληθέντων ποσών και μιας επικείμενης δικαστικής διαμάχης με κατά πολύ μεγαλύτερο οικονομικό κόστος.
 
Δικηγόρος
 
 
Λάζαρος Δ. Σπανόπουλος
Μανουσογιάννη 2 & Αβέρωφ
Ηρακλειο - Κρήτης
 
Προσθήκη στα Αγαπημένα | Προτείνετε μας! Created by G&G